Opis projekta

STEM postaje sve važniji na svim razinama obrazovanja. Razvoj svake nacije, odnosno države se sve više temelji na modernim i tehnološko naprednim zanimanjima temeljenim na STEM-u. Stoga je vrlo važno pravovremeno učenike uključiti u obrazovanje u STEM područjima da bi čim prije svladali potrebne vještine za profesije budućnosti. Sukladno ovome, STEM obrazovanje bi od ranog obrazovanja trebalo biti uključeno u obrazovne programe. Projekt „NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti“ izravno doprinosi jačanju kapaciteta dionika u STEM podučavanju i učenju na području Grada Kutine. Projekt je ponajprije usmjeren prema učiteljima i učenicima 5 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Kutina. Grad ovim projektom pokušava staviti fokus na područja matematike, tehnologije i inženjerstva u svrhu pripreme učenika za uspješan nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, te ih nastoji izravno pripremiti za karijerne izazove tehnološki naprednog modernog društva. Kutina je grad u središnjoj Hrvatskoj, jedan je od 19 jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, sastoji se od 23 naselja i ima oko 25.000 stanovnika, od kojih oko 15.000 živi u središnjem dijelu.

Kutina je industrijski grad koji je svoj prosperitet te gospodarski i društveni razvoj dugo temeljio na eksploataciji ugljikovodika te petrokemijskoj industriji. Kutina se s vremenom odmaknula od teško onečišćujućih industrija te već godinama pažljivo gradi drugačiji imidž, portret moderne, urbane sredine, zdravog grada po „mjeri čovjeka’. Briga za okoliš, javne politike i strateški odabrani razvojni projekti su usmjereni ka razvoju visoko produktivnih i kompetitivnih industrija, posebno tercijarnog sektora, te razvoju “grada tehnologije“. S obzirom da se Grad Kutina nastoji pozicionirati u svjetlu novih tehnologija i naprednog obrazovanja, što svakako i jest s obzirom na visokotehnološku industriju koja je njegova glavna grana gospodarstva ovaj projekt je jedan od koraka u tom smjeru. Projektom se opremaju visokotehnološke STEM učionice u osnovnim školama kojim će se učiteljima omogućiti napredak u razvoju znanja i kompetencija iz STEM područja, a samim time će se i učenicima podići razinu i kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja u STEM području. Kroz projekt se poseban naglasak stavlja na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kako na darovite tako i na učenike s poteškoćama (u razvoju, u učenju, u ponašanju ili uvjetovanih posebnim čimbenicima). Osim toga, projekt teži jačanju socijalne i ekonomske kohezije kroz dugoročni gospodarski rast, održivi razvoj i  u naprednom okruženju modernog tržišta rada. Kutina je grad sa razvijenom prerađivačkom industrijom gdje se osim kemijske industrije razvija elektronička industrija (SELK d.d. proizvodnja elektroničkih komponenti za automobilsku industriju), metaloprerađivačka industrija (ALMOS d.o.o. Hidraulika Kutina d.d.), Zigler (tvornica vatrogasnih vozila) ili Agrivi (IT sektor).

U kutinskim osnovnim školama u šk. godini 2020/2021. bilo je upisano oko 1800 učenika za čije obrazovanje se brine oko 350 učitelja, profesora te drugih obrazovnih djelatnika. Podaci pokazuju da hrvatski učenici ostvaruju ispodprosječne rezultate u odnosu na učenike iz zemalja OECD-a. U HR manje od 25% ne dostiže početnu razinu kompetencije u području prirodoslovnih znanosti, stoga ne čudi da je prema podacima iz 2018. godine Hrvatska ostvarila ispodprosječni rezultat od 472 boda te se nalazi na 36. mjestu u ukupnom poretku od 78 zemalja. U matematici, naši učenici su također ispodprosječni, a njih 32% nema osnovne matematičke kompetencije. Prema podacima iz 2018. Hrvatska je na testovima ostvarila ispodprosječni rezultat od 464 boda te se nalazi na 40. mjestu u ukupnom poretku od 78 zemalja. Lokalna situacija odražava nacionalno stanje vještina i znanja učenika u STEM području. Iako veliki broj kutinskih učenika sudjeluje na natjecanjima iz matematike, kemije, fizike, informatike i dr., njihov domet su uglavnom županijska natjecanja. Razlozi toga su: nemotiviranost za učenje, loša opremljenost, nedostatak modernih inovativnih nastavnih pomagala, te izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti iz STEM i IT područja. Modernizacijom nastavnih, izvannastavnih te izvanškolskih aktivnosti, podigla bi se motiviranost učenika i nastavnika za podučavanjem i učenjem u STEM području. Slična situacija je i sa korištenjem IKT-e. Putem projekta “Poslujmo zajedno” iz programa Erasmus+, na području Kutine provedena je anketa na uzorku od 100 učenika OŠ o korištenju računala u obrazovne svrhe, poznavanju osnovnih računalnih programa te korištenje Interneta. Iz odgovora se uočava da polovica njih ponekad koristi računalo za učenje kod kuće i u školi. Učenici najbolje poznaju osnovne računalne programe: Word, PowerPoint, a manje Excel i Photoshop. Većina koristi računalo za zabavu i više od polovice često koristi Internet, a 2% učenika izjavilo je da nikada ne koristi Internet. Internet uglavnom koriste za zabavu, njih 78%, dok za učenje samo 5%.. Iz ovog se vidi važnost korištenje IKT u procesu učenja, pogotovo u današnje vrijeme globalne pandemije COVID-19 kada se većina života odvijala putem iste. Projektom, odnosno aktivnostima izravno se rješava problem nedovoljno razvijenih kompetencija i vještina učitelja i učenika Grada Kutine u STEM području, a sve uz sinergijsko djelovanje u području aktivnog građanstva te razvoju poduzetničkih vještina.

Opći cilj projekta je poboljšane kapaciteta osnovnoškolskog obrazovanja na području Grada Kutine opremanjem 5 STEM učionica, podizanjem STEM vještina 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te 600 učenika u 5 osnovnih škola, zajedno s poboljšanjem njihovih sposobnosti u području primjene IKT-a u odgoju i obrazovanju, razvoju aktivnog građanstva te razvoju poduzetništva. Ciljna skupina projekta su: 1. učitelji i drugi odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje sa područja Grada Kutine; 2. učenici upisani u ustanove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama; 3. 5 osnovnih škola s područja Grada Kutina. Neizravni učinci Projekta vezani su uz identificiranje krajnjih korisnika Projekta. Projekt kao krajnje korisnike identificira: 1. Prijavitelja Grad Kutina i projektne partnere koji će uključivanjem u provedbu projekta osnažiti vlastite stručne i provedbene kapacitete u STEM području, aktivnom građanstvu, upotrebi IKT-a u odgoju i obrazovanju, razvoju poduzetništva te kapacitete u području provođenja projekata financiranih EU sredstvima, sredstvima donatora i dr. 2. Tehnološki napredne tvrtke s područja Grad Kutina, okolice i cijele RH, koje će kroz poboljšanje obrazovnog sustava u području STEM-a, a koji se temelji na stvarnim potreba poslodavaca dobiti kvalitetne zaposlenike s kojima će moći poboljšati vlastite proizvodne procese te ostvarivati bolje poslovne rezultate; 3. lokalna zajednica s područja Grada iz razloga što će se posredno potaknuti razvoj gospodarstva, porast zaposlenosti i zapošljavanje visokotehnoloških zaposlenika, pa će Grad i okolica postajati poželjnije mjesto za život i rad te će se posredno tome povećavati prihodi lokalnog proračuna, koji će se opet dalje ulagati u razvoj lokalne zajednice, odnosno zadovoljenje odgojno-obrazovnih, društvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba mjesnog stanovništva. Sredstva donatora, je osim doprinosa jačanju STEM vještina učitelja i učenika potrebno uložiti u ovaj Projekt iz razloga što u Kutini i okolici postoji bazen tehnološko naprednih tvrtki (Petrokemija, Selk, Turbomehanika, Zigler, Agrivi, Hidraulika Kutina, Pfarmas Popovača, Cjevomont Kutina i dr.) koje će u budućnosti imati koristi od visoko školovanih i specijalizirani stručnjaka u području STEM-a.

Projekt je u skladu s nizom strateških dokumenata na međunarodnoj i nacionalnoj razini: 1. Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014-2020.: provedbom aktivnosti usmjerenih na poticanje STEM vještina 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te 600 učenika u 5 osnovnih škola s područja Kutine, zajedno s poboljšanjem njihovih sposobnosti u području primjene IKT-a u odgoju i obrazovanju, razvoju aktivnog građanstva te razvoju poduzetništva doprinosi se ostvarenju čl. 1.2. na način da se smanjuju ekonomske i socijalne razlike u Europskom gospodarskom prostoru a jačaju se bilateralni odnosi između država donatora i država korisnica. Aktivnosti su u skladu s čl. 2.1. i usmjerene su na ostvarenje ciljeva unutra prioritetnih sektora: „Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost; „Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva; „Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temelji prava i slobode“. Aktivnosti doprinose ciljevima „Komunikacije komisije europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija-Razvoj škola i izvrsnost u nastavi kao preduvjeti za uspješan život“: uspostavi boljih i uključivijih škola; potpore učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola za izvrsnost u poučavanju i učenju te djelotvornijim, pravednijim i učinkovitijim upravljanjem školskim obrazovnim sustavom. Strategiji borbe protiv siromaštva i soc. isključenosti, P: Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu: obrazovanje i cjeloživotno učenje s ciljem ranog uključivanja u obrazovni sustav i boljeg uspjeha u obrazovanju osoba na način da se u Gradu Kutini djeci i učenicima od najranije dobi omogućavaju kvalitetne i dostupne usluge, slobodne aktivnosti, osnovno i drugo obrazovanje, te poticaji za visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje, te stvaranje mogućnosti za podizanje stope zaposlenosti i radno sposobnih osoba, odnosno podizanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju.

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

Pomaknite se na vrh